Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w likwidacji z siedzibą w Sosnowcu (dalej: Instytut) ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Sosnowcu przy ul. Kościelnej 13

 1. nazwa i siedziba sprzedawcy oraz prowadzącego przetarg: Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w likwidacji z siedzibą w Sosnowcu, adres: ul. Kościelna 13, 41-200 Sosnowiec
 2. miejsce przetargu: ul. Kościelna 13, 41-200 Sosnowiec
 3. miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawaną nieruchomość gruntową zabudowaną: Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w likwidacji z siedzibą w Sosnowcu, adres: ul. Kościelna 13, 41-200 Sosnowiec, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu pod numerem tel. 504225 619, 693595589
 4. rodzaj, typy sprzedawanych środków trwałych: nieruchomość zabudowana przy ul. Kościelnej 13 w Sosnowcu, na działce o numerze geodezyjnym 4250, obręb geodezyjny 11, o powierzchni 10.353 m2, objętej księgą wieczystą KA1S/00040740/0 - tj. grunt oddany w użytkowanie wieczyste i budynek stanowiący odrębną nieruchomość
 5. wysokość ceny wywoławczej i wysokość wadium: cena wywoławcza 15.000.000,00 PLN (piętnaście milionów, 00/100) wadium stanowiące 10% ceny wywoławczej tj. 1.500.000 PLN (jeden milion pięćset tysięcy 00/100)
 6. sposób wpłacenia wadium we wskazanym terminie: wadium należy wpłacić przelewem w terminie by znajdował się na koncie bankowym Instytutu przynajmniej 2 dni robocze przed terminem przetargu. Konto Instytutu do wpłaty wadium - Alior Bank 27 2490 0005 0000 4530 4311 3186 Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty (maksymalnie w terminie 5 dni roboczych), a oferentowi, którego oferta została przyjęta, zostanie ono zarachowane na poczet ceny;
 7. miejsce, składania pisemnych ofert: Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w likwidacji z siedzibą w Sosnowcu, adres: ul. Kościelna 13, 41-200 Sosnowiec – sekretariat – pokój 103
 8. termin składania pisemnych ofert: 20 sierpnia 2021 godz. 09:00 (decyduje data wpływu do Instytutu)
 9. tryb składania ofert: przetarg pisemny (zbieranie ofert) Oferty zawierające proponowaną cenę oraz dane Oferenta (min. nazwę, adres siedziby, NIP, REGON i dane kontaktowe – telefon i adres mailowy) prosimy umieścić w zamkniętej kopercie, która winna być dodatkowo umieszczona w innej zamkniętej kopercie, na której prosimy podać „Przetarg na nieruchomość nie otwierać do dnia 20 sierpnia 2021 r. do godz. 09:30". Tak przygotowane dokumenty prosimy składać osobiście do sekretariatu Instytutu przy ul. Kościelnej 13 w Sosnowcu lub za pośrednictwem poczty lub kuriera, z tym zastrzeżeniem, że przesyłka musi dotrzeć do Instytutu przed końcem terminu składania ofert. Wygrywa oferta zawierająca najwyższą cenę, a Instytut skontaktuje się jedynie z tym oferentem, który ją zaproponował.
 10. okres związania ofertą: 60 dni
 11. otwarcie ofert nastąpi w dniu 20 sierpnia 2021 r. o godz. 09:30 w Instytucie Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w likwidacji z siedzibą w Sosnowcu, adres: ul. Kościelna 13, 41-200 Sosnowiec. 

Otwarcie ofert jest jawne, a uczestniczyć w nim może publiczność i oferenci pod warunkiem zachowania rygorów epidemiologicznych, w szczególności mogą uczestniczyć osoby zdrowe, przy zachowaniu odpowiedniego dystansu społecznego (ograniczona ilość osób, która może znajdować się w jednym pomieszczeniu), posiadające przez cały czas maseczki zasłaniające szczelnie ust i nos Po wybraniu najkorzystniejszej oferty sprzedawca ustali termin zawarcia umowy przed notariuszem, przy czym do podpisania umowy powinno dojść w przeciągu 30 dni od wybrania najlepszej oferty. Jednocześnie Instytut zastrzega, że:

 1. jeżeli uczestnicy przetargu zaofiarowali tę samą cenę sprzedawcy przysługuje prawo kontynuowania przetargu w formie licytacji między tymi oferentami, wyznaczając jednocześnie termin licytacji,
 2. wadium przepada na rzecz sprzedawcy, jeżeli żaden z uczestników licytacji nie zaofiaruje ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej,
 3. wadium przepada na rzecz sprzedawcy, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy,
 4. ma prawo odwołania sprzedaży przed jej zakończeniem bez podania przyczyny,
 5. większość sprzętów i wyposażenia budynku zostanie sprzedana w odrębnym przetargu, niemniej jeżeli na dzień podpisania umowy sprzedaży nieruchomości w  budynku pozostaną jakiekolwiek rzeczy, przedmioty lub wyposażenie, kupujący nie może żądać ich usunięcia na koszt sprzedawcy.

Nabywca jest obowiązany zapłacić cenę nabycia niezwłocznie w dniu zawarcia umowy sprzedaży przed notariuszem (na numer konta, na które wpłacił wadium).
W przypadku braku zapłaty przyjmuje się, że oferent uchyla się od zawarcia umowy – wówczas jego wadium przepada na rzecz sprzedawcy, a przedmiot przetargu uznaje się za niesprzedany.

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres likwidator@imp.sosnowiec.pl.

featured-image

-->