Nr 40/02/2020/I - Wózek inwalidzki 1 szt.

Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w likwidacji z siedzibą w Sosnowcu przy ul. Kościelnej 13  (dalej: Instytut) ogłasza sprzedaż Nr 40/02/2020/I - Wózek inwalidzki 2 szt.

Cena wywoławcza za sztukę 50,00 PLN netto (pięćdiesiąt złotych 00/100 netto). Oferenci zainteresowani zakupem zobowiązani są do składania pisemnych ofert. Data zakończenia składania ofert: 04.03.2020 godz. 14:30. Otwarcie ofert nastąpi 05.03.2020 r. godz. 9:00 pok. 103.Otwarcie ofert nastąpi 28.02.2020 r. godz. 12.15 pok. 103.

Miejsce sprzedaży, składania ofert: ul. Kościelna 13, Sosnowiec. Termin związania ofertą wynosi 14 dni.

Przedmiot sprzedaży można obejrzeć przy ul. Kościelnej 13 w Sosnowcu po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu dzwoniąc na numer 32 6341 282.

Oferty zawierające proponowaną cenę oraz dane Oferenta niezbędne do wystawienia paragonu lub faktury oraz nr kontaktowy telefonu, prosimy umiescić w zamkniętej kopercie, która winna być dodatkowo umieszczona w innej zamknietej kopercie, na której prosimy podać nr sprzedaży oraz informację "Nie otwierać do data i godzina otwarcia ofert podana w ogłoszeniu". Tak przygotowane dokumenty prosimy składać osobiście do sekretariatu Instytutu przy ul. Kościelnej 13 w Sosnowcu, za pośrednictwem poczty lub kuriera, z tym zastrzeżniem, że przesyłka musi dotrzeć do Instytutu przed końcem terminu składania ofert. 
Wygrywa oferta zawierająca najwyższą cenę, a Instytut skontaktuje się jedynie z tym oferentem, który ją zaproponował. W przypadku złożenia dwóch ofert o identycznej, najwżyszej cenie zostaną przeprowadzone negocjacje.

Na wylicytowany towar będący przedmiotem sprzedaży zostanie wystawiona faktura VAT. Wpłaty można dokonać gotówką w kasie instytutu lub przelewem na konto:
AliorBank PL 27 2490 0005 0000 4530 4311 3186

Zakupiony sprzęt zostanie wydany po dokonaniu wpłaty w kasie lub zaksięgowaniu płatności w banku. Nie wysyłamy sprzętu do nabywcy, odbiór jedynie osobisty.

Wszelkie pytania prosimy kierować pisemnie na adres likwidator@imp.sosnowiec.pl.

Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w likwidacji zastrzega sobie prawo odwołania sprzedaży przed jej zakończeniem bez podania przyczyny.

 

featured-image

-->