Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w likwidacji z siedzibą w Sosnowcu (dalej: Instytut) ogłasza przetarg na sprzedaż ruchomości będących własnością Instytutu

 1. nazwa i siedziba sprzedawcy oraz prowadzącego przetarg: Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w likwidacji z siedzibą w Sosnowcu, adres: ul. Kościelna 13, 41-200 Sosnowiec
 2. miejsce przetargu: ul. Kościelna 13, 41-200 Sosnowiec
 3. miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawane ruchomości: Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w likwidacji z siedzibą w Sosnowcu, adres: ul. Kościelna 13, 41-200 Sosnowiec, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu pod numerem tel. 504225 619, 693595589
 4. rodzaj, typy i ilość sprzedawanych ruchomości: wykaz ruchomości, znajduje się pod tym linkiem (xlsx, pdf)
 5. wysokość ceny wywoławczej i wysokość wadium: została określona w wykazie ruchomości przeznaczonych do sprzedaży znajdujących się pod tym linkiem (xlsx, pdf)
 6. sposób wpłacenia wadium we wskazanym terminie: w przypadku konieczności wpłacenia wadium należy uiścić je przelewem gotówkowym w terminie by znajdował się na koncie bankowym Instytutu przynajmniej 1 dzień roboczy przed terminem przetargu. Konto Instytutu do wpłaty wadium - Alior Bank 27 2490 0005 0000 4530 4311 3186 Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty (w terminie do 5 dni roboczych), a oferentowi, którego oferta została przyjęta, zostanie ono zarachowane na poczet ceny,
 7. miejsce, składania pisemnych ofert: Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w likwidacji z siedzibą w Sosnowcu, adres: ul. Kościelna 13, 41-200 Sosnowiec – sekretariat – pokój 103
 8. termin składania pisemnych ofert: 20 sierpnia 2021 r. godz. 10.00 (decyduje data wpływu do Instytutu)
 9. tryb składania ofert: przetarg pisemny (zbieranie ofert); oferty zawierające proponowaną cenę oraz dane Oferenta niezbędne do wystawienia paragonu lub faktury oraz nr kontaktowy telefonu, prosimy umieścić w zamkniętej kopercie, która winna być dodatkowo umieszczona w innej zamkniętej kopercie, na której prosimy podać numer arabski pozycji z listy przedmiotów do sprzedania oraz informację "Nie otwierać do dnia 20 sierpnia 2021 r. do godz. 10.00". Tak przygotowane dokumenty prosimy składać osobiście do sekretariatu Instytutu przy ul. Kościelnej 13 w Sosnowcu lub za pośrednictwem poczty lub kuriera, z tym zastrzeżeniem, że przesyłka musi dotrzeć do Instytutu przed końcem terminu składania ofert. Wygrywa oferta zawierająca najwyższą cenę, a Instytut skontaktuje się jedynie z tym oferentem, który ją zaproponował.
 10. okres związania ofertą: 30 dni
 11. otwarcie ofert nastąpi w dniu 20 sierpnia 2021 r. o godz. 11.00 w Instytucie Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w likwidacji z siedzibą w Sosnowcu, adres: ul. Kościelna 13, 41-200 Sosnowiec.

Dowiedz się więcej

Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w likwidacji z siedzibą w Sosnowcu (dalej: Instytut) ogłasza przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Sosnowcu przy ul. Kościelnej 13

 1. nazwa i siedziba sprzedawcy oraz prowadzącego przetarg: Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w likwidacji z siedzibą w Sosnowcu, adres: ul. Kościelna 13, 41-200 Sosnowiec
 2. miejsce przetargu: ul. Kościelna 13, 41-200 Sosnowiec
 3. miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawaną nieruchomość gruntową zabudowaną: Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w likwidacji z siedzibą w Sosnowcu, adres: ul. Kościelna 13, 41-200 Sosnowiec, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu pod numerem tel. 504225 619, 693595589
 4. rodzaj, typy sprzedawanych środków trwałych: nieruchomość zabudowana przy ul. Kościelnej 13 w Sosnowcu, na działce o numerze geodezyjnym 4250, obręb geodezyjny 11, o powierzchni 10.353 m2, objętej księgą wieczystą KA1S/00040740/0 - tj. grunt oddany w użytkowanie wieczyste i budynek stanowiący odrębną nieruchomość
 5. wysokość ceny wywoławczej i wysokość wadium: cena wywoławcza 15.000.000,00 PLN (piętnaście milionów, 00/100) wadium stanowiące 10% ceny wywoławczej tj. 1.500.000 PLN (jeden milion pięćset tysięcy 00/100)
 6. sposób wpłacenia wadium we wskazanym terminie: wadium należy wpłacić przelewem w terminie by znajdował się na koncie bankowym Instytutu przynajmniej 2 dni robocze przed terminem przetargu. Konto Instytutu do wpłaty wadium - Alior Bank 27 2490 0005 0000 4530 4311 3186 Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty (maksymalnie w terminie 5 dni roboczych), a oferentowi, którego oferta została przyjęta, zostanie ono zarachowane na poczet ceny;
 7. miejsce, składania pisemnych ofert: Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w likwidacji z siedzibą w Sosnowcu, adres: ul. Kościelna 13, 41-200 Sosnowiec – sekretariat – pokój 103
 8. termin składania pisemnych ofert: 20 sierpnia 2021 godz. 09:00 (decyduje data wpływu do Instytutu)
 9. tryb składania ofert: przetarg pisemny (zbieranie ofert) Oferty zawierające proponowaną cenę oraz dane Oferenta (min. nazwę, adres siedziby, NIP, REGON i dane kontaktowe – telefon i adres mailowy) prosimy umieścić w zamkniętej kopercie, która winna być dodatkowo umieszczona w innej zamkniętej kopercie, na której prosimy podać „Przetarg na nieruchomość nie otwierać do dnia 20 sierpnia 2021 r. do godz. 09:30". Tak przygotowane dokumenty prosimy składać osobiście do sekretariatu Instytutu przy ul. Kościelnej 13 w Sosnowcu lub za pośrednictwem poczty lub kuriera, z tym zastrzeżeniem, że przesyłka musi dotrzeć do Instytutu przed końcem terminu składania ofert. Wygrywa oferta zawierająca najwyższą cenę, a Instytut skontaktuje się jedynie z tym oferentem, który ją zaproponował.
 10. okres związania ofertą: 60 dni
 11. otwarcie ofert nastąpi w dniu 20 sierpnia 2021 r. o godz. 09:30 w Instytucie Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w likwidacji z siedzibą w Sosnowcu, adres: ul. Kościelna 13, 41-200 Sosnowiec. 

Dowiedz się więcej

Nr 51/02/2020/I - Kołdra 2x650 g LIVING MEDICAL 155x200 szt. 50 (JYSK)

Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w likwidacji z siedzibą w Sosnowcu przy ul. Kościelnej 13  (dalej: Instytut) ogłasza sprzedaż Nr 51/02/2020/I - Kołdra 2x650 g LIVING MEDICAL 155x200 szt. 50. 

Cena wywoławcza wynosi 60,00 PLN brutto (sześdziesiąt złotych 00/100 brutto) za 1 sztukę. Oferenci zainteresowani zakupem zobowiązani są do składania pisemnych ofert z podaniem ilości sztuk oraz oferoanej ceny za 1 sztukę. Data zakończenia składania ofert: 20.08.2021 godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi 20.08.2021 r. godz. 11:00 pok. 103. 

Miejsce sprzedaży, składania ofert: ul. Kościelna 13, Sosnowiec. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

Dowiedz się więcej

Nr 50/07/2021/I - Poduszki Living Medical 70x80 cm 900 g szt. 50 (JYSK)

Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w likwidacji z siedzibą w Sosnowcu przy ul. Kościelnej 13  (dalej: Instytut) ogłasza sprzedaż Nr 50/02/2021/I - Poduszki Living Medical 70x80 cm 900 g szt. 50. 

Cena wywoławcza wynosi 30,00 PLN brutto (trzydzieści złotych 00/100 brutto) za 1 sztukę. Oferenci zainteresowani zakupem zobowiązani są do składania pisemnych ofert z podaniem ilości sztuk oraz oferoanej ceny za 1 sztukę. Data zakończenia składania ofert: 20.08.2021 godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi 20.08.2021 r. godz. 11:00 pok. 103. Miejsce sprzedaży, składania ofert: ul. Kościelna 13, Sosnowiec.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

Dowiedz się więcej