Sprzedaż ruchomości

Sprzedaż ruchomości

Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w likwidacji z siedzibą w Sosnowcu (dalej: Instytut) ogłasza przetarg na sprzedaż ruchomości będących własnością Instytutu

 1. nazwa i siedziba sprzedawcy oraz prowadzącego przetarg: Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w likwidacji z siedzibą w Sosnowcu, adres: ul. Kościelna 13, 41-200 Sosnowiec
 2. miejsce przetargu: ul. Kościelna 13, 41-200 Sosnowiec
 3. miejsce i termin, w którym można obejrzeć sprzedawane ruchomości: Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w likwidacji z siedzibą w Sosnowcu, adres: ul. Kościelna 13, 41-200 Sosnowiec, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu pod numerem tel. 504225 619, 693595589
 4. rodzaj, typy i ilość sprzedawanych ruchomości: wykaz ruchomości, znajduje się pod tym linkiem (xlsx, pdf)
 5. wysokość ceny wywoławczej i wysokość wadium: została określona w wykazie ruchomości przeznaczonych do sprzedaży znajdujących się pod tym linkiem (xlsx, pdf)
 6. sposób wpłacenia wadium we wskazanym terminie: w przypadku konieczności wpłacenia wadium należy uiścić je przelewem gotówkowym w terminie by znajdował się na koncie bankowym Instytutu przynajmniej 1 dzień roboczy przed terminem przetargu. Konto Instytutu do wpłaty wadium - Alior Bank 27 2490 0005 0000 4530 4311 3186 Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty (w terminie do 5 dni roboczych), a oferentowi, którego oferta została przyjęta, zostanie ono zarachowane na poczet ceny,
 7. miejsce, składania pisemnych ofert: Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w likwidacji z siedzibą w Sosnowcu, adres: ul. Kościelna 13, 41-200 Sosnowiec – sekretariat – pokój 103
 8. termin składania pisemnych ofert: 20 sierpnia 2021 r. godz. 10.00 (decyduje data wpływu do Instytutu)
 9. tryb składania ofert: przetarg pisemny (zbieranie ofert); oferty zawierające proponowaną cenę oraz dane Oferenta niezbędne do wystawienia paragonu lub faktury oraz nr kontaktowy telefonu, prosimy umieścić w zamkniętej kopercie, która winna być dodatkowo umieszczona w innej zamkniętej kopercie, na której prosimy podać numer arabski pozycji z listy przedmiotów do sprzedania oraz informację "Nie otwierać do dnia 20 sierpnia 2021 r. do godz. 10.00". Tak przygotowane dokumenty prosimy składać osobiście do sekretariatu Instytutu przy ul. Kościelnej 13 w Sosnowcu lub za pośrednictwem poczty lub kuriera, z tym zastrzeżeniem, że przesyłka musi dotrzeć do Instytutu przed końcem terminu składania ofert. Wygrywa oferta zawierająca najwyższą cenę, a Instytut skontaktuje się jedynie z tym oferentem, który ją zaproponował.
 10. okres związania ofertą: 30 dni
 11. otwarcie ofert nastąpi w dniu 20 sierpnia 2021 r. o godz. 11.00 w Instytucie Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w likwidacji z siedzibą w Sosnowcu, adres: ul. Kościelna 13, 41-200 Sosnowiec.

Otwarcie ofert jest jawne, a uczestniczyć w nim może publiczność i oferenci pod warunkiem zachowania rygorów epidemiologicznych, w szczególności mogą uczestniczyć osoby zdrowe, przy zachowaniu odpowiedniego dystansu społecznego (ograniczona ilość osób, która może znajdować się w jednym pomieszczeniu), posiadające przez cały czas maseczki zasłaniające szczelnie ust i nos.

Pobierz plik Excela z wykazem ruchomości

Pobierz plik PDF z wykazem ruchomości