ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DO TREŚCI SWZ W POSTĘPOWANIU 2/2021 NA ARCHIWIZACJĘ DOKUMENTÓW – ŚWIADCZENIE USŁUG PRZECHOWANIA DOKUMENTACJI POZOSTAŁEJ PO ZLIKWIDOWANYM INSTYTUCIE MEDYCYNY PRACY I ZDROWIA ŚRODOWISKOWEGO W SOSNOWCU W FORMULE UMOWY CZYNNEJ "

Aby zapoznać się z informacją prosimy o skorzystanie z tego linka.

Data zamieszczenia 15-09-2021 godz. 01:40OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA "ARCHIWIZACJA DOKUMENTÓW – ŚWIADCZENIE USŁUG PRZECHOWANIA DOKUMENTACJI POZOSTAŁEJ PO ZLIKWIDOWANYM INSTYTUCIE MEDYCYNY PRACY I ZDROWIA ŚRODOWISKOWEGO W SOSNOWCU W FORMULE UMOWY CZYNNEJ"

Aby zapoznać się z informacją prosimy o skorzystanie z tego linka.

Data zamieszczenia 15-09-2021 godz. 01:40


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM NA USŁUGI SPOŁECZNE

w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 138o  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm) pt.: „Archiwizacja dokumentów – świadczenie usług przechowania dokumentacji pozostałej po zlikwidowanym Instytucie Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu w formule umowy czynnej.” 

Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi Art. 359 pkt 2 - Tryb podstawowy, wariant 1Art. 359 pkt 2 - Tryb podstawowy, wariant 1

Numer ogłoszenia BZP/TED/Nr referencyjny 2021/BZP 00171639/01

Adres strony WWW postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/2cc6cb1e-d2a7-4f30-a5e5-3c3804628275

Data zamieszczenia 06-09-2021 godz. 22:15


ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTEPOWANIA

pod nazwą „Archiwizacja dokumentów – świadczenie usług przechowania dokumentacji pozostałej po zlikwidowanym Instytucie Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu w formule umowy czynnej”, Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 1/2021; 2021/BZP 00156062/01 dnia 20.08.2021 r.

Na podstawie art. 260 ust. 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych Dz.U. poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej "p.z.p.", zamawiający informuje o unieważnieniu postępowania pod nazwą „Archiwizacja dokumentów – świadczenie usług przechowania dokumentacji pozostałej po zlikwidowanym Instytucie Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu w formule umowy czynnej”. Szczegółowe informacje dostepne pod tym linkiem.

Data zamieszczeni 06-09-2021 godz. 9:00


OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA "ARCHIWIZACJA DOKUMENTÓW – ŚWIADCZENIE USŁUG PRZECHOWANIA DOKUMENTACJI POZOSTAŁEJ PO ZLIKWIDOWANYM INSTYTUCIE MEDYCYNY PRACY I ZDROWIA ŚRODOWISKOWEGO W SOSNOWCU W FORMULE UMOWY CZYNNEJ"

Aby zapoznać się z informacją prosimy o skorzystanie z tego linka.

Data zamieszczenia 27-08-2021 godz. 13:50


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM NA USŁUGI SPOŁECZNE

w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 138o  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm) pt.: „Archiwizacja dokumentów – świadczenie usług przechowania dokumentacji pozostałej po zlikwidowanym Instytucie Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu w formule umowy czynnej.” 

Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi Art. 359 pkt 2 - Tryb podstawowy, wariant 1Art. 359 pkt 2 - Tryb podstawowy, wariant 1

Numer ogłoszenia BZP/TED/Nr referencyjny: 1/2021; 2021/BZP 00156062/01

Adres strony WWW postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/23ac410b-2667-4dac-9b23-671720ee464f

Data zamieszczenia 20-08-2021 godz. 15:15


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM NA USŁUGI SPOŁECZNE

w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 138o  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm) pt.: „Usługi archiwizacyjne: Część I – Porządkowanie i niszczenie materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w likwidacji w Sosnowcu.”

Data zamieszczenia 28-12-2020 godz. 19:15


W poniższym linku znajduje się informacja z otwarcia ofert

Data zamieszczenia 05.01.2021 godz. 8:55


W poniższym linku znajduje się informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Data zamieszczenia 13.01.2021 godz. 17:53


 1. Regulamin usług społecznych
 2. Ogłoszenie
  1. Załacznik nr 1 do Ogłoszenia - Formularz oferty (PDF), (DOCX)
  2. Załacznik nr 2 do Ogłoszenia - Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania
  3. Załącznik nr 3 do Ogłoszenia - Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu
  4. Załacznik nr 4 do Ogłoszenia - Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowcyh
  5. Załącznik nr 5 do Ogłoszenia - Wzór umowy
  6. Załącznik nr 6 do Ogłoszenia - Opis przedmiotu zamówienia
  7. Załącznik nr 1 do Opisu przedmiotu zamówienia - Zarządzenie nr 36 Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych
  8. Załacznikrnr 5 do Umowy - Protokół odbioru (wzór)
    
 3. Informacja z otwarcia ofert
   
 4. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

INFORMACJA O PLANOWANYM ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM NA USŁUGI ARCHIWIZACYJNE

Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w likwidacji w Sosnowcu informuje, że jest na etapie przygotowania postępowania na usługi archiwizacyjne: porządkowania, brakowania, niszczenia oraz przechowywania dokumentacji. Zamawiający niniejszym zamieszcza wstępny Opis przedmiotu zamówienia w celu wydłużenia potencjalnym oferentom czasu na zaznajomienie się z podstawowymi warunkami zamówienia, szacowanym zakresem zamówienia oraz przygotowanie się do złożenia oferty.

 1. Wstępny opis przedmiotu zamówienia na usługi archiwizacyjne wraz z szacowanym zakresem zamówienia

Data zamieszczenia 18-12-2020 godz. 11:33


 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM NA USŁUGI SPOŁECZNE

w postępowaniu prowadzonym na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm) pt.: "Usługi ochrony osób i mienia w Instytucie Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w likwidacji w Sosnowcu"

Data zamieszczenia 24-09-2020 godz. 18:00


W poniższym linku znajduje się informacja z otwarcia ofert

Data zamieszczenia 29-09-2020 godz. 15:10


W poniższym linku znajduje się informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Data zamieszczenia 30-09-2020 godz. 13:10


 

 1. Ogłoszenie
  1. Załacznik nr 1 - Formularz oferty
  2. Załacznik nr 2 - Dane dotyczące wykonawcy
  3. Załacznik nr 3 - Wykaz osób
  4. Zalacznik nr 4 - Oświadczenie wykonawcy
  5. Załacznik nr 5 - Wzór umowy
  6. Załacznik nr 1 - do wzoru umowy
  7. Zarządzenie Likwidatora wprowadzające Regulamin udzielania zamówień na usługi społeczne
 2. Informacja z otwarica ofert

 3. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty