zmiana kontrastu
Menu Główne

  Strona główna
  Historia
  Struktura
  Rada Naukowa 
  Oferta 
  Akredytacja  
  Kursy i szkolenia
  Zamówienia publiczne
  Spis telefonów
  Kontakt
  Poczta
  Sprawy pracownicze 

 
Działalość Naukowa

  Jednostki naukowe
  Dział Wydawnictw
  Biblioteka, Archiwum
  Dział Planowania 
  Zadań Naukowych
  Komisja Bioetyczna 
  Dane jednostki
  do Grantu
 

 
Działalność Medyczna

  Oddziały Kliniki
  Poradnie
  Specjalistyczne
  Przychodnia 
  Chorób Zawodowych
  Diagnostyka
  Laboratoryjna
 
  Diagnostyka
  Obrazowa i 
  Czynnościowa
  Dział Statystyki
  Medycznej i Rozliczeń
 

 
Czasopismo

Medycyna Środowiskowa

 
PTMP

PTMP

 
PTMŚ

PTMŚ

 
Współpraca
 Phime SINPHONIE

NDPHS

 

 
Polski Komitet Normalizacyjny
Polski Komitet Normalizacyjny
 
Certyfikaty
CertyfikatCertyfikat


 
 
Wybory do Rady Naukowej 2016 - 2020

Komisja Wyborcza informuje, że termin  wyborów do Rady Naukowej IMPiZŚ  kadencja 2016 – 2020 ustalono na dzień 07.06.2016 r., godz. 7.00 -16.00.
Zapraszamy pracowników IMPiZŚ do zgłaszania kandydatów oraz do udziału w głosowaniu

Więcej informacji


Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego jest Instytutem Badawczym prowadzącym w oparciu o statut badania naukowe, prace wdrożeniowe, działalność szkoleniową i ekspertyzową oraz działalność diagnostyczną, orzeczniczą i leczniczą w zakresie medycyny pracy i zdrowia środowiskowego. Instytut podejmuje również zadania z zakresu zdrowia publicznego inne, niż wymienione wyżej a w szczególności zadania z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki chorób. Pracownikami Instytutu są  specjaliści z różnych dziedzin nauk medycznych i przyrodniczych o szerokim dorobku naukowym. W strukturze Instytutu znajdują się Oddział Chorób Zawodowych z Pododdziałem Chorób Wewnętrznych i Pododdziałem Alergologii oraz Regionalny Ośrodek Ostrych Zatruć wraz z Oddziałem Toksykologii Klinicznej, a także zakłady i samodzielne pracownie naukowo-badawcze oraz inne jednostki organizacyjne; merytoryczne i administracyjne. Ponadto, ma tu siedzibę Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Medycyny Środowiskowej, Oddział Śląski Polskiego Towarzystwa Medycyny Pracy oraz Stowarzyszenie Higienistów Pracy.


www.epnp.pl

 Aktualności
Zatrudnimy lekarza specjalistę toksykologii klinicznej
Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu zatrudni lekarza specjalistę toksykologii klinicznej Zgłoszenia: sekretariat@imp.sosnowiec.pl lub 41 – 200 Sosnowiec, ul. Kościelna 13, tel. 32 266 06 40 (w godz. 8-15, od poniedziałku do piątku).

 
Zatrudnimy lekarzy specjalistów
Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego  zatrudni w niepełnym wymiarze czasu pracy lekarzy specjalistów:  ortopedę, psychiatrę, neurologa, psychologa klinicznego oraz specjalistę z chorób zakaźnych.  
Zgłoszenia: sekretariat@imp.sosnowiec.pl lub 41 – 200 Sosnowiec, ul. Kościelna 13, tel. 32 266 06 40 (w godz. 8-15, od poniedziałku do piątku).

Zatrudnimy alergologa - pediatrę
Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu zatrudni lekarza specjalistę pediatrę - alergologa  w niepełnym wymiarze czasu pracy. Zgłoszenia: sekretariat@imp.sosnowiec.pl lub 41 – 200 Sosnowiec, ul. Kościelna 13, tel. 32 266 06 40 (w godz. 8-15, od poniedziałku do piątku).

Zapraszamy na kurs Podstawy spirometrii
Organizator:
Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego
kierownik kursu: Dr hab. n. med. Renata Złotkowska

Terminy: 09-10.06.2016 r.
Cena:
550 zł/osoba

więcej informacji


Zapraszamy na kurs Diagnostyka zespołu wibracyjnego
Organizator: Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego
kierownik kursu: Dr hab. n. med. Natalia Pawlas 

Termin: 13-14.06.2016 r.
Cena: 550 zł/osoba

więcej informacji


Zapraszamy na kurs podstawowy Bezpieczne użytkowanie wyrobów zawierających azbest
Organizator: Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego
kierownik kursu: mgr Ewa Krakowiak

Termin: 23-24.06.2016 r.
Cena: 600 zł/osoba

więcej informacji


Zapraszamy na kurs : Szkolenie Wieloczynnikowe 5/5
Organizator: Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego
kierownik kursu: Prof. dr hab. Krystyna Pawlas

Terminy: 03-07.10.2016 r.
Cena: 1500 zł/osoba

więcej informacji

 
Publikacje: Gatunki i Odmiany Żurawki                                                              
Autor: Gabriela Sąkol
Rok wydania: 2015
Liczba stron: 115
ISBN: 978-83-63914-15-8

Opis: Mgr inż. Gabriela Sąkol od roku 2000 uprawia byliny z rodzajów Heuchera, Tiarella i xHeucherella, które pochodzą z Ameryki Północnej. Wyhodowano z nich wiele odmian ozdobnych, obecnie chętnie kupowanych ze względu na atrakcyjne, kolorowe liście i kwiatostany. Ogród, w którym rośnie około tysiąca żurawek (Heuchera), jest zlokalizowany w Zagłębiu Dąbrowskim na zdegradowanych terenach pogórniczych. Zbiory są prowadzone na zasadach naukowych. W lipcu 2012 roku kolekcja żurawek uzyskała, jako pierwsza prywatna w Polsce, status Narodowej Kolekcji rodzaju Heuchera. Obserwacje oraz porównania roślin posłużyły do napisania książki „Żurawki”, wydanej w 2011 roku przez Zysk i S -ka. Właścicielka kolekcji popularyzuje ponadto żurawki na różnych innych forach: na konferencjach naukowych (jest członkiem Polskiego Towarzystwa Botanicznego), w wywiadach do czasopism (Pod Osłonami, Twój Ogrodnik, Wiadomości Zagłębia) i w programach telewizyjnych: Rok w ogrodzie (TVP1) i Maja w ogrodzie (TVN). Żurawki stanowią dla niej również obiekt badań naukowych, których rezultatem jest niniejsza monografia.

Miejsce wydania: Sosnowiec
Wydawnictwo: Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego(... | 0 | Publikacje)

 
 
Publikacje: Pylice płuc

       
Autor: Kazimierz Marek
Rok wydania: 2014
Liczba stron: 79
ISBN: 978-83-63914-13-4

Opis: Publikacja "Pylice płuc", autorstwa prof. Kazimierza Marka stanowi monograficzne opracowanie najważniejszych szczegółów wiedzy w tej grupie chorób zawodowych płuc, które zajmują nadal czołowe miejsce w statystyce zapadalności na choroby zawodowe w Polsce. W rozdziale poświęconym epidemiologii pylic przedstawiono szczegóły występowania tych chorób w Polsce w ciągu ostatnich 10 lat. W kolejnym rozdziale omówiono zasady rozpoznawania pylic ze szczególnym uwzględnieniem aktualnej wersji klasyfikacji radiologicznej Międzynarodowego Biura Pracy z 2011 roku. Szczegółowo omówiono obraz kliniczny i radiologiczny oraz metody zapobiegania w trzech najczęściej występujących pylicach: pylicy krzemowej, górników kopalń węgla i azbestowej. Osobny rozdział poświęcono nowotworom związanym z narażeniem na azbest. Następnie omówiono krótko inne rodzaje pylic w tym pylicę talkową, spawaczy, aluminiową i pylice niekolagenowe.
 Na zakończenie dołączono przykładowe radiogramy pylic i skrawki całych płuc wykonane techniką Gougha. Monografia przeznaczona jest głównie dla lekarzy specjalizujących się z medycyny pracy, ale mogą z niej skorzystać również inni lekarze zainteresowani tą problematyką, jak pulmonolodzy, interniści i radiolodzy.

Miejsce wydania: Sosnowiec
Wydawnictwo: Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego
Cena: 34,00
Spis treści: Pobierz

(... | 0 | Publikacje)

 
 
Publikacje: Wprowadzenie do medycyny pracy jako specjalności lekarskej
      

Autor: Prof. dr hab. n. med. Jan Grzesik

Opis: Wykład Prof. Jana Grzesika - autorytetu w zakresie medycyny pracy, poświęcony wprowadzeniu do tej pasjonującej dziedziny. Autor omawia w nim istotę, organizację i środowisko pracy, jako atrybuty pracy decydujące o jej wpływie na organizm pracownika oraz negatywne skutki w zakresie zdrowia powodowane przez pracę. Prostota, zwięzłość a jednocześnie jasność wywodu, nadają wykładowi cechy istotnej przydatności dla lekarzy specjalizujących się w zakresie medycyny pracy, oraz dla już doświadczonych lekarzy specjalistów medycyny pracy, chcących dokonać konfrontacji wiedzy posiadanej z treścią współczesnego wykładu. Wielkim walorem tego opracowania jest porządkujący charakter formułowanych w nim myśli. Nie jest to bez znaczenia, biorąc pod uwagę zalew informacyjny, jakiemu poddawany jest każdy przygotowujący się do egzaminu specjalizacyjnego.

Płyta zawiera:

Wykład
Ilustracje do wykładu

Miejsce wydania: Sosnowiec
Wydawnictwo: Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego
Cena: 29,00


(... | 0 | Publikacje)

 
 
Publikacje: Opieka długoterminowa w Polsce – potrzeby, organizacja, bezpieczeństwo, jakość
     

                                   
Autorzy: Ewa Kułagowska, Maria Kosińska
Rok wydania: 2014
Liczba stron: 132
Oprawa: miękka
ISBN: 978-83-63914-09-7

Opis: Opieka nad osobami starszymi, przewlekle chorymi
i niepełnosprawnymi stanowi duże wyzwanie dla opieki zdrowotnej i społecznej. Sukcesywnie zwiększająca się liczba osób starszych i rosnący udział osób niepełnosprawnych oraz przewlekle chorych, niesie  wiele problemów wymagających szybkiego rozwiązania. W  monografii wskazano na istotne aspekty związane z funkcjonowaniem opieki długoterminowej. Zwrócono uwagę m.in.: na rosnące potrzeby  w zakresie tego rodzaju opieki i brak  satysfakcjonujących, zabezpieczających potrzeby rozwiązań, przede wszystkim pod względem prawnym, organizacyjnym i finansowym; na niewydolność rodzin opiekujących się osobami przewlekle chorymi w domu, pod względem możliwości opiekuńczych i finansowych oraz konieczność wielopłaszczyznowego ich wsparcia; na konieczność uwzględniania w organizacji pielęgniarskiej opieki długoterminowej zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, których przestrzeganie przyczynia się do zmniejszenia obciążenia fizycznego i psychicznego pielęgniarek, zapewnia sprawność ich działania, ogranicza ryzyko niekorzystnego wpływu warunków pracy na ich stan zdrowia, a także służy poprawie jakości opieki.

Miejsce wydania: Sosnowiec
Wydawnictwo: Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego
Cena: 39,00
Spis treści: Pobierz

(... | 0 | Publikacje)

 
 
Publikacje: Metale – zagrożenia środowiskowe i zawodowe
     
Autor: Henryka Langauer-Lewowicka
Rok wydania: 2014
Liczba stron: 143
Oprawa: twarda
ISBN: 978-83-63914-08-0

Miejsce wydania: Sosnowiec
Wydawnictwo: Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego
Cena: 45,90
Spis treści: Pobierz(... | 0 | Publikacje)

 
6 _STORIES (2 _PAGES, 5 _PERPAGE)
[ 1 | 2 ]:: Copyright © 2007 IMPiZŚ ::
Web site engine code is Copyright 2003 by PHP-Nuke. All Rights Reserved. PHP-Nuke is Free Software released under the GNU/GPL license.